Polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Darlas Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lotników 37 w Krośnie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000421325, NIP:684-263-52-51, REGON: 180886389 dalej określana mianem „ADO” (Administrator Danych Osobowych). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@darlas.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

 1. Dane osobowe uzyskane w związku z realizacją zadań spółki wykorzystywać będziemy wyłącznie w celu realizacji tych zadań.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych przekazana pisemnie. (art. 6 ust. 1 a) RODO);
  – art. 6 ust. 1 b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  – wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywana przez okres trwania umowy sprzedaży towarów lub usług, a po zakończeniu trwania umowy do czasu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń z nią związanych,
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
  – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  – dostawców towarów w zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana zamówień,
  – firm spedycyjnych i operatorów pocztowych w sytuacji gdy dostawa towarów realizowana jest przez te przedmioty,
  – innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Darlas Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Darlas Sp. z o.o.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  – prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  – prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych;
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 9. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest wymogiem ustawowym oraz umownym warunkującym możliwość świadczenia usług przez ADO. Brak ich podania uniemożliwi nawiązanie i utrzymanie relacji handlowych, w tym niemożliwość wystawienia faktury VAT, czy niemożliwość realizacji umowy gwarancji.